Stadgar

GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUNDS STADGAR

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.                        

(Vid årsmötet 2019-04-10 fastställdes detta tillägg till stadgarna.)

§ 1. Förbundets uppgift
Göteborgs Hembygdsförbund är en allmännyttig, opolitisk, ideell sammanslutning av föreningar och enskilda för kultur- och hembygdsvård i Göteborg.
Förbundets uppgift är:
att öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hembygden,
att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk eller konstnärlig synpunkt värdefulla kultur- och naturminnen samt
att verka för tillgodoseende av historiska och estetiska krav vid stadens omdaning och utveckling.

§2. Medlemskap
Förbundet består av och är öppet för medlemskap för föreningar och enskilda, som vill verka i enlighet med förbundets syften. Medlemskap erhålles efter anmälan till styrelsen. Uteslutning kan efter styrelsebeslut ske då medlemsavgiften ej erlagts och vid medvetet handlande för att skada förbundet och dess ändamål. Till hedersledamot kan förbundet kalla person, som på ett utomordentligt sätt främjat dess syften.

§ 3. Organisation
Göteborgs Hembygdsförbunds verksamhet utövas genom årsmöte och styrelse.
§ 4. Årsmöte
Göteborgs Hembygdsförbund håller årsmöte före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse till årsmötet skall utgå minst 14 dagar i förväg.
Motioner skall lämnas till styrelsen före 1 mars.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justerare
3. Beslut om att årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Styrelsens berättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
8. Val av styrelseledamöter och ersättare
9. Val av två revisorer jämte en ersättare för dessa
10. Val av ledamöter i valberedningen
11. Fastställande av årsavgift
12. Behandling av styrelsens förslag
13. Behandling av motioner
§ 5. Styrelsen
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med ordförande och åtta ledamöter samt tre ersättare. Dessa utses av årsmötet, som också utser ordförande.
Ordföranden väljes varje år. Övriga val avser en tid av två år. Ena året väljs fyra ledamöter och en ersättare, andra året väljs fyra ledamöter och två ersättare.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga funktionärer och arbetsgrupper.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val då lotten avgör.
§ 6. Valberedning
Valberedning utses av årsmötet och består av det antal ledamöter årsmötet bestämmer.
§ 7. Räkenskapsår och verksamhetsår
Såväl räkenskapsår som verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§ 8. Revisorer
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper samt att framlägga berättelse för årsmötet. Revisorerna och ersättare väljs för ett år.
§ 9. Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av stadgarna skall, för att gälla, fattas vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.
Beslut om upplösning av förbundet skall, för att gälla, fattas av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.
Såväl vid ändring av stadgar som vid upplösning av förbundet krävs ett godkännande av minst 2/3 av de närvarande.
Vid upplösning av förbundet skall tillgångarna överlämnas till sådan verksamhet som överensstämmer med förbundets syften.
Vid årsmötet 2003-04-03 fastställdes dessa stadgar.