Vi är en sammanslutning av föreningar och enskilda med starkt intresse för vår hembygd Göteborg. Välkommen att delta du också!

Expeditionen har sommarstängt 15 juni - 21 augusti. Vi på expeditionen önskar alla en skön sommar!


Förbundets uppgift är
- att öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hembygden,
- att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk eller konstnärlig synpunkt värdefulla kultur- och naturminnen
- att verka för tillgodoseende av historiska och estetiska krav vid stadens omdaning och utveckling.